Коморбідний перебіг гіпертонічної хвороби та цукрового діабету 2-го типу в умовах впливу психосоматичних факторів

Печать

 УДК 616.72–002.77:616.12–008.331.1

https://doi.org/10.30702/card:sp.2019.10.038/0331727

Черкун М. П., Катеренчук І. П.

Кафедра внутрішньої медицини № 2 з професійними хворобами, Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, Україна


Cherkun M. P., Katerenchuk I. P.

Ukrainian Medical Stomatological Academy, Poltava, Ukraine

The Course of Comorbid Essential Hypertension and Type 2 Diabetes Mellitus under the Influence of Psychosomatic Factors

 Abstract. The article represents the analysis of the influence of psychosomatic factors on the course of comorbid essential hypertension (EH) and type 2 diabetes mellitus (DM).

 High prevalence of DM and EH in the world and particularly in Ukraine is noted, with a trend towards the increase in the incidence of both these conditions combined. Individuals with comorbid DM and EH have very high cardiovascular risk, therefore, this category of patients should be expected to develop more serious complications.

 The incidence of psychosomatic disorders in patients with comorbid DM and EH consistently grows. Interrelation between cardiovascular diseases and psychosomatic factors, particularly stress and depressive disorders, is significant, and it is associated with poor quality of life compared to healthy people. DM may cause depressive disorders requiring psychotherapeutic treatment. Patients with decompensated type 2 DM are at high risk for major depressive disorder. Improper adherence to prescribed regimens of type 2 DM with underlying depression contributes to the development of DM decompensation.

 Adequate blood pressure control in patients with DM is crucial for the reduction of the risk of cardiovascular and renal complications development and progression. Target blood pressure <130/80 mm Hg may be recommended for patients with comorbid EH and DM upon condition of good tolerability of the therapy by a patient with DM and its complications.

 Now it is important to find ways to improve the quality of life of patients with comorbid EH and DM taking into account adverse effects of psychosomatic factors, as this course of combined pathology is associated with the increase in the frequency of fatal cardiovascular events.

 Keywords: essential hypertension, diabetes mellitus, psychosomatic factors, anxiety, depression.


 Резюме. У статті проведено аналіз впливу психосоматичних факторів на коморбідний перебіг гіпертонічної хвороби (ГХ) та цукрового діабету (ЦД) 2-го типу.

 Простежується зростання психосоматичних розладів в умовах поєднаного перебігу ЦД та ГХ. Зв’язок між серцево-судинними захворюваннями та психосоматичними факторами, зокрема стресом і депресивними розладами, є достовірним та асоціюється з низькою якістю життя порівняно зі здоровими людьми. Наявність ЦД здатна обумовлювати виникнення депресивних розладів, які потребують психотерапевтичної корекції. Пацієнти з декомпенсованим ЦД 2-го типу входять у групу високого ризику виникнення великого депресивного розладу. Неналежне дотримання призначених схем лікування ЦД 2-го типу на фоні депресії зумовлює розвиток декомпенсації ЦД

 Адекватний контроль артеріального тиску в пацієнтів із ЦД має вирішальне значення в зниженні ризику розвитку та прогресування серцево-судинних і ниркових ускладнень. Такий цільовий рівень артеріального тиску, як < 130/80 мм рт. ст. може бути рекомендовано пацієнтам з коморбідним перебігом ГХ та ЦД за умови доброї переносимості терапії пацієнтом із ЦД та його ускладненнями.

 Наразі актуальним є пошук шляхів поліпшення якості життя пацієнтів з коморбідним перебігом ГХ та ЦД з урахуванням несприятливого впливу психосоматичних факторів, оскільки за такого перебігу поєднаної патології простежується зростання частоти фатальних серцево-судинних подій.

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, психосоціальні фактори, тривога, депресія.