Кардиология

Tuesday
Mar 21st

Notice: Undefined property: stdClass::$slug in /home/kardiolold/public_html/plugins/content/jcomments.php on line 114

Notice: Undefined property: stdClass::$catslug in /home/kardiolold/public_html/plugins/content/jcomments.php on line 114

Вход/Регистрация

Оцінювання когнітивних функцій і статусу фізичної активності в пацієнтів з артеріальною гіпертензією залежно від віку

 УДК 616.12–008.331.1:616.89–008.45/.48–612.766]–053.9

https://doi.org/10.30702/card:sp.2019.10.038/0377180

 Колесник Т. В., Надюк А. В., Косова Г. А.

 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини, ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», м. Дніпро, Україна


Kolesnyk T. V., Nadiuk A. V., Kosova H. A.

Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine, Dnipro, Ukraine

Assessment of cognitive function and physical activity status in patients with arterial hypertension depending on age

 Abstract. In recent decades, the prevalence of arterial hypertension (AH) and its complications has been steadily increasing. Current strategies for curating hypertensive patients include not only achieving targeted blood pressure levels but also preventing the risk of cardiovascular complications. Recently, scientists in Europe and the world began to pay attention to the study of cognitive impairment arising from hypertension. Thus, the aim of our work was to study cognitive functions (CF), the level of education, and the status of physical activity in patients with hypertension, depending on age. 67 patients with stage I-III hypertension (plaque and/or MI) were examined, which were divided into 3 groups: group I – 25 middle-aged people, group II – 22 elderly patients, group III – 20 senile people. The groups were statistically different in age and were comparable in duration of hypertension and blood pressure (BP).

We evaluated the highest level of education received, the total number of years of education, the duration of hypertension, body mass index (BMI), the status of physical activity and the level of CF according to the Moca test and the clock drawing test.

 The results of the study showed that in 82.09% of all examined, a decrease in CF was recorded. The lowest CF level for all the tests used in the study was of senile individuals. In middle-aged patients with arterial hypertension, the level of CF depended on age and the presence of physical inactivity, and among people of senile age, on the degree of education and the level of SBP. Thus, in order to maintain the quality of life in patients with hypertension, attention should be paid to the diagnosis of cognitive impairment, even in middle-aged people, as well as to carefully identify and timely correct risk factors that affect CF individually in each age group.

 Keywords: arterial hypertension, cognitive functions, hypodynamia, body mass index.


 Резюме. В останні десятиріччя невпинно зростає поширеність артеріальної гіпертензії (АГ) та її ускладнень. Сучасні стратегії курації пацієнтів з АГ складаються не тільки з досягнення цільових рівнів артеріального тиску (АТ), а й запобігання ризику серцево-судинних ускладнень. Останнім часом вчені Європи та світу стали приділяти увагу вивченню когнітивних порушень, що виникають унаслідок АГ. Таким чином, метою нашою роботи було дослідити когнітивні функції (КФ) та статус фізичної активності в пацієнтів з гіпертонічною хворобою залежно від віку. Було обстежено 67 пацієнтів з АГ І–ІІІ стадії (бляшка і/або перенесений раніше гострий інфаркт міокарда), яких розділили на 3 групи: І група – 25 осіб середнього віку, ІІ група – 22 пацієнта похилого віку, ІІІ група – 20 осіб старечого віку. Групи статистично різнилися за віком та були зіставні за тривалістю АГ та рівнем АТ.

Оцінювали найвищий отриманий рівень освіти, загальну кількість років освіти, тривалість АГ, індекс маси тіла (ІМТ), статус фізичної активності та рівень КФ за МоСА-тестом та тестом малювання годинника.

 Результати дослідження показали, що у 82,09 % всіх обстежених зареєстровано зниження КФ. Найнижчий рівень КФ за всіма когнітивними тестами мали особи старечого віку. У пацієнтів середнього віку з АГ рівень КФ залежав від віку та наявності гіподинамії, а серед осіб старечого віку – від ступеня освіти та рівня систолічного АТ (САТ). Таким чином, з метою збереження якості життя в пацієнтів з АГ, слід приділяти увагу своєчасній діагностиці когнітивних порушень, навіть в осіб середнього віку, а також ретельно виявляти та вчасно коригувати фактори ризику, що впливають на КФ індивідуально в кожній із вікових груп.

 Ключові слова: артеріальна гіпертензія, когнітивні функції, гіподинамія, індекс маси тіла.

 
Страница 2 из 88